środa, 12 października 2016

W tym roku w lipcu wyjechaliśmy na kolonie w Bieszczady. W  Stężnickim ośrodku  Natura Parku, bardzo miło i aktywnie spędziliśmy czas. Pogoda nam dopisała, więc na nudę nie narzekaliśmy.

Pływaliśmy pontonami po Solinie i szukaliśmy skarbów, bawiliśmy się na wielopoziomowym parku linowym. Lepiliśmy z gliny, zaliczyliśmy przejażdżkę samochodem terenowym i  segwayem.  Byliśmy na  zaporze nad Soliną, kąpaliśmy się na zalewie i w basenie na terenie ośrodka. Wiele zabawy mieliśmy podczas zabawy z kulą zorbing- toczyliśmy się z górki, lub na basenie. Próbowaliśmy przejażdżki na koniach, chodziliśmy po górach i podziwialiśmy piękne widoki. Wróciliśmy do domu szczęśliwi i wypoczęci. Jeszcze tylko 10 miesięcy i może znowu gdzieś wyjedziemy?

 

19:42, wasilowska
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 07 kwietnia 2016
Kolonie Letnie 2016

Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Ząbki”  przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach organizuje w terminie 09.VII -19.VII .2016r.   kolonie letnie w Bieszczady

Położenie:  Pensjonat wchodzącym w skład Kompleksu Rekreacyjno – Wypoczynkowego „Natura Park” w Stężnicy,

Zapewniamy: całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad,kolacja),

-opiekę ratownika WOPR, wykwalifikowaną kadrę( nauczyciele z SP 2 Ząbki),

-ubezpieczenie, autokar do dyspozycji w całym terminie,

wycieczkę do Bieszczadzkiego Parku Narodowego, wycieczkę nad Solinę,

 korzystanie z boiska do siatkówki,  program  z wyjściem do parku linowego, poszukiwanie skarbów przejazd samochodem terenowym, zajęcia garncarskie,

opiekę pielęgniarki, lekarza na wezwanie w razie potrzeby.

Do dyspozycji jest: sala kominkowa, piłkarzyki i tenis stołowy , kręgielnię,  chatę grillową, świetlicę do prowadzenia zajęć KO, sprzęt nagłośnieniowy do prowadzenia imprez i dyskotek, sprzęt multimedialny, plac zabaw, duży zagospodarowany plac rekreacyjny, teren ogrodzony, boiska zewnętrzne: do piłki siatkowej, do koszykówki , do piłki nożnej ,  codzienne korzystanie z basenu o głębokości do 1.2 m (o wymiarach 6 x 12m)                                                            

Koszt pobytu 1200 zł + 150 zł dla dzieci spoza Ząbek

Zaliczka 200zł do końca marca 2016r . Cała wpłata do końca maja 2016r.

Alior Bank – Uczniowski Klub Sportowy „ Dwójka Ząbki” 05-091 Ząbki ul. Batorego 11   nr konta 60 2490 0005 0000 4500 3715 0104

Zebranie  w poniedziałek  20.VI.16r. godz. 17.30 s.72 SP nr 2  Ząbki Batorego 11

Kontakt: Agnieszka Żochowska -693 100 170, Dorota Niemyjska-781 742 060

11:13, wasilowska
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 12 października 2015

PROGRAM  ZAJĘĆ   RUCHOWYCH  POZALEKCYJNYCH

 O  CHARAKTERZE  KOREKCYJNO-SPORTOWO-REKREACYJNYM

DLA UCZNIÓW KLAS  I-III

 

 

I.                  Informacje o programie

Najważniejsze w życiu człowieka a szczególności dziecka jest jego zdrowie, dbając o nie trzeba przede wszystkim zwrócić szczególna uwagę na zdrowy styl życia poprzez rozwijanie sprawności fizycznej. Zajęcia sportowe pozwolą na pożyteczne zorganizowanie czasu wolnego, podejmowania różnych zadań ruchowych w sposób twórczy i samodzielny, oraz kształtować nawyki higieniczno-zdrowotne, które dzieci będą wykorzystywać zarówno w wieku szkolnym jak i w życiu dorosłym. Mam nadzieję, że te zajęcia rozbudzą w młodych ludziach potrzebę ruchu i sprawią im wiele radości.

1.Charakterystyka programu

 Stworzyłyśmy program ćwiczeń, które mają za zadanie wzmocnić organizm dziecka w sensie fizycznym ( zapobiegać wadom postawy), ale także w psychicznym, nauczyć koncentracji, wyciszenia, skupienia, wsłuchania się w ciszę, nauczyć myśleć w ciszy i spokoju. Dzieci u których stwierdzono wady postawy najczęściej chodzą na płatne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Uczniowie u których wykryto reakcje niepokojące typu: trudności w koncentracji, skupieniu, nadpobudliwość  psychoruchową, ADHD, są  kierowane na specjalne zajęcia do specjalnych klas lub szkół. Coraz częściej słyszymy od pedagogów, że zwiększa się liczba dzieci mających wady postawy. Coraz więcej dzieci ma problemy z koncentracją, przeszkadza im to w zdobywaniu wiedzy, zaburza proces nauki. Chcemy zaproponować program ćwiczeń,  które pomogą uczniom odprężyć się, odpocząć ale i w istotny sposób będą też korygować wady postawy. Przyczynią się do uodpornienia dzieci na stres, nauczą koncentracji i skupienia, co jest niezbędne aby proces edukacji przebiegał bez zakłóceń.

2. Główne założenia programu

Program skierowany jest do uczniów kl. I-III Szkoły Podstawowej Nr 2   w Ząbkach przy ul. Batorego 11.  Na zajęciach uczniowie będą podnosić swoje umiejętności ruchowe , kształtować swój stosunek do aktywności  fizycznej oraz korygować swoją postawę. Zajęcia przeznaczone są dla chętnych uczniów kl. I-III, którzy poprzez uczestnictwo w programie będą mieli możliwość wyładowania nadmiaru energii, który przy braku tego typu zajęć mogliby spożytkować w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu im samym oraz innym. Uczniowie kształtują w sobie również postawę prozdrowotną polegającą na czynnym wypoczynku, dlatego udział w zajęciach jest dobrowolny, ale systematyczny. Niebagatelną rolę w ogólnym rozwoju uczniów pełnią pozalekcyjne zajęcia korekcyjno-sportowo-rekreacyjne. Ruch u dzieci w wieku 7-10 lat to najważniejsza forma aktywności.  Pozalekcyjne zajęcia sportowe dają uczniom możliwość spędzania czasu wolnego aktywnie i z pożytkiem dla ich zdrowia. Pozwalają odpocząć, zregenerować siły fizyczne i psychiczne po całodziennym pobycie w szkole.

WYCHOWAWCZE I KSZTAŁCĄCE WARTOŚCI ZABAW RUCHOWYCH.

Zabawy ruchowe stanowią jedną z najbardziej interesujących form zabawowych dzieci, opierają się na różnorodnych postaciach ruchu. Odgrywają one rolę bodźca oddziaływującego na fizyczną stronę osobowości dziecka, ale również na psychiczną i umysłową sprzyjając odprężeniu. Odznaczają się one wielką różnorodnością i swobodą w stosowaniu ruchów, dużą możliwością przejawiania inicjatyw i twórczości dzieci. Mówiąc o korzystnym wpływie zabaw na kształcenie i podnoszenie wydolności i zdolności fizycznej człowieka oraz wzbogacenie jago umiejętności, należ również podkreślić, iż korzystnie wpływają na rozwój umysłowy dzieci i młodzieży oraz kształcenie ich woli i charakteru. Zabawy ruchowe współdziałają w dużym stopniu z rozwojem wrażeń i postrzeżeń, uczą spostrzegać otaczające przedmioty i zjawiska ze wszystkich stron i we wszystkich ich powiązaniach, dostarczają dzieciom wielu nowych wrażeń i wiadomości o otoczeniu, uczą spostrzegawczości, pojmowania istoty zjawisk, a także logicznego myślenia w związku z praktyczną działalnością, o ile stanowi ona treść zabawy. Uwypuklając wartości wychowawcze oraz kształcące poszczególnych rodzajów zabaw i gier ruchowych, łatwo uzasadnić konieczność ich stosowania we wspólnych związkach i układach. Ustawione w odpowiednie osnowy zabawowe umożliwiają wszechstronne i wielokierunkowe oddziaływanie na bawiących się, stanowiąc w procesie wychowania najbardziej uniwersalny środek wychowawczy.

3. Cele ogólne programu:

Celem programu jest zapoznanie z różnorodnymi formami aktywności ruchowej. Podnoszenie poziomu swojej sprawności fizycznej. Stworzenie warunków do rozwijania sportowych zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego.

Cel główny jest zapewnienie każdemu dziecku warunków dla jego wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz kształtowanie różnych umiejętności, sprawności, postaw i nawyków.

Wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez zwiększanie aktywności ruchowej w czasie ćwiczeń, mających na  celu profilaktykę  wad  postawy i relaksację. Upowszechnianie sportu poprzez zajęcia ruchowe wśród uczniów klas I-III i dzieci  z klas integracyjnych.

 

 4. Cele szczegółowe programu:

- integracja zespołu dzieci klas I-III,

-integracja dzieci zdrowych z dziećmi integracyjnymi,

- gry i zabawy, ze szczególnym naciskiem na rozwój ruchowy,

- rozbudzanie zainteresowań  dzieci ruchem, jako aktywną formą wypoczynku,

-nawiązywanie nowych kontaktów w grupie,

- nabycie oraz rozwój umiejętności psychomotorycznych i ruchowych zgodnie z indywidualnymi możliwościami uczniów (rozwijanie wszechstronnej sprawności fizycznej   i podnoszenie wydolności uczniów),

- nabycie umiejętności współdziałania w grupie, akceptacji siebie i innych, poszukiwanie  i pokonywanie barier swoich możliwości.

- rozładowanie napięć psychicznych oraz skierowanie nagromadzonej energii witalnej w stronę aktywności fizycznej (ukierunkowanie na pożyteczną formę spędzania czasu wolnego)

- umożliwienie bezpłatnych  zajęć ruchowych uczniom z ubogich rodzin,

-wychowanie dzieci   przez kulturę fizyczną, rekreację i sport. 

-aktywność  ruchowa w grupie rówieśniczej.

-poznanie nowych form aktywności  ze szczególnym  naciskiem na rozwój ruchowy.

-kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.

- Kształtowanie pozytywnych postaw (sukcesu bez pychy, przegranej bez kompleksów, życzliwości wobec wygranych i przegranych, pokory i szacunku dla drugiego człowieka), wyrobienie poczucia odpowiedzialności, sprawiedliwości, koleżeństwa, współzawodnictwa, woli walki, samodoskonalenia i kultury osobistej wynikających z pełnionych ról podczas zajęć.

-ożywienie funkcji wegetatywnych, pobudzenie czynności płuc i serca,

-odciążenie kończyn górnych,

-korygowanie postawy ciała poprzez ruch wszechstronnie angażujący układ mięśniowo-kostno-stawowy,

-odciążenie analizatora wzrokowego i słuchowego,

-kształtowanie różnych praktycznych umiejętności i nawyków dotyczących zachowań pro-zdrowotnych,

-kształtowanie trwałego nawyku stosowanie aktywnego wypoczynku w  czasie  pracy  umysłowej  w  szkole i w domu,

-  nauczanie podstawowych sposobów poznawania siebie i swojego organizmu oraz kształtowanie pozytywnego obrazu samego   siebie,

-kształtowanie aktywnej postawy wobec zdrowia własnego i innych,

-inspirowanie uczniów do różnorodnych działań na rzecz ochrony zdrowia (promocji zdrowia psychicznego),

-pokonanie lęków i zahamowań uczniów, szczególnie uczniów integracyjnych (co rozwija  i pobudza ekspresję dzieci),

-poprawa koncentracji, wyciszenie umysłu i nauka relaksu,

-nauka prawidłowego oddychania,

-radzenie sobie z sytuacjami stresującymi, z problemami w szkole i poza nią.

- kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowych.

- rozwijanie zdolności motorycznych: szybkości, zwinności, skoczności i wytrzymałości.

- rozwijanie umiejętności sprawnego poruszania się.

- rozwijanie wyobraźni przestrzennej i czasowej.

- wyrabianie umiejętności koncentracji uwagi.

- wdrażanie do kulturalnego zachowania się i przestrzegania form obowiązujących w grupie.

-wyrabianie umiejętności przebywania z grupą rówieśniczą, współpracy w zespole i szybkiego wykonywania poleceń.

- rozwijanie umiejętności tanecznych.

- kształtowanie aktywności ruchowej z wyeksponowaniem inwencji twórcze

Celem zajęć organizowanych w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych jest:

a) oddziaływanie wychowawcze poprzez:

-wdrożenie uczniów do przestrzegania zasad współżycia zespołowego,

   kształtowanie samodyscypliny,

-rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz  kolegów,

-kształtowanie potrzeby podporządkowania się uczniom określonym reguło gier i zabaw poprzez ukazywanie negatywnych skutków nieprzestrzegania ustalonych zasad,

-rozwijanie wiary we własne siły, przełamywanie lęków i obaw,

-rozbudzanie zainteresowań aktywnością ruchową, motywowanie do aktywności

  ruchowej w wybranej (ulubionej) dziedzinie.

b) kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku.

c) wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka

d) stymulowanie i umożliwianie dzieciom podejmowania wszelkiej aktywności

   ruchowej

e) wyrabianie nawyków higieniczno-zdrowotnych

f) uświadomienie potrzeby ruchu

g) zapobieganie wadom postawy

II. Sposoby realizacji:

1.  Czas i miejsce :

Zajęcia odbywają się w małej sali gimnastycznej, lub na boisku szkolnym raz   w tygodniu przez jedną godzinę lekcyjną (45 minut).

2. Procedury osiągania celów :

a) metody realizacji zadań

-metoda ciągła

-metoda powtórzeniowa

-metoda zmienna

-metoda startowa

b) metody przekazywania wiadomości

-pokaz

c) formy podziału uczniów :

-drużyny

-grupy

-pary

d) funkcje  ćwiczeń   :  

-relaksacyjna – przynoszą odprężenie nerwowe i psychiczne, związane

  z koncentracją uwagi;

-stymulującą – ożywiają i pobudzają czynności układu krążenia  i oddychania, odciążają analizatory: wzrokowy i słuchowy;

-korekcyjną – wzmacniają i rozluźniają przykurczone w czasie siedzenia

  w ławce mięśnie grzbietu, klatki piersiowej i inne, korygują wady postawy,

-wychowawczą – wyrabiają nawyk i potrzebę aktywnego wypoczynku oraz regenerowanie sił  w czasie nauki i pracy.

e) zasady nauczenia i uczenia się

-zasada świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie nauczania

   uczenia się (samodzielności)

-zasada poglądowości

-zasada systematyczności

-zasada przystępności

-zasada trwałości

f) formy aktywizacji ruchowej :

-gry i zabawy ruchowe,

- gry i zabawy rzutne i  skoczne,

-wyścigi rzędów,

-zabawy wyciszające,

-zabawy z elementami ćwiczeń korekcyjnych,

 -zabawy orientacyjno-porządkowe ,

- zabawy i gry bieżne,

- zajęcia ruchowe z elementami rytmiki,

- zajęcia taneczne,

 - zabawy ruchowe z zastosowaniem różnorodnych środków dydaktycznych

   ( szarfy, piłki, kartonowe figury geometryczne, poduszki, koce-pledy),

- zabawy ruchowe przy akompaniamencie ( keyboard, płyty CD),

- aerobik dla dzieci,

- zajęcia z elementami Integracji  Sensorycznej- SI,

- zabawy z kołem KLANZA,

 -ćwiczenia relaksacyjne.

18:27, wasilowska
Link Dodaj komentarz »

III.           Treści programowe     

1)      psychomotoryka:

-        zabawy zwinnościowe,

-        rzuty małymi przedmiotami lewą i prawą ręką w miejscu i w ruchu,

-        rzut oburącz w przód z nad głowy,

-        rzuty do celu,

-        wieloskoki, przeskoki, skoki z pokonywaniem przeszkód naturalnych,

-        zabawy skoczne z przyborami,

-        przetaczanie, 

-        przenoszenie przedmiotów oburącz przed sobą,

-        toczenie przedmiotów ręką lub nogą,

-        zabawy z mocowaniem w miejscu i w marszu,

-        czołganie się pod niską przeszkodą,

-        pełzanie z przyborem lub bez przyboru,

2)      kształtowanie aktywności ruchowej z wyeksponowaniem inwencji

           twórczej:

-        zabawy ze śpiewem,

-        rytmiczny marsz z akcentem pracy rąk i nóg,

-        ilustrowanie ruchem rytmu znanych piosenek,

-        odtwarzanie obrazów i kształtów za pomocą ruchu ciała,

-        zabawy rytmiczno-taneczne,

-        podania piłki lub innego przedmiotu (w lewo, w prawo, poza plecami, nad

           głową itp.),

-        przyjmowanie określonych pozycji w zmiennym rytmie,

-        podskoki, bieg, marsz, cwał w rytmie bez przyboru

           i z przyborem,

-         tańce ze śpiewem przedstawiane za pomocą gestu

         i mimiki,

-        improwizacja ruchowa w rytmie i przy muzyce,

-        zajmowanie na umówiony sygnał  pozycji leżącej, stojącej, siedzącej,

-        mijanie z prawej i z lewej strony przeszkód stałych

           i ruchomych,

-        zmiana kierunku marszu i zatrzymanie się na sygnał,

-        wykonywanie ruchów przeciwstawnych do ruchów współćwiczącego,

-        unikanie w chodzie w biegu kontaktu ze współćwiczącym,

-        omijanie przeszkód stałych i ruchomych w sposób prawidłowy (z lewej strony),

-        naśladowanie ruchów współćwiczącego,

-        zamiana miejsc zespołów,

-        naśladowanie ruchów manipulacyjnych np. pisanie, wkręcanie,

          pompowanie, ścinanie, mycie itp.,

-        przejście z zamkniętymi oczami po linie (skakance) na podłożu,

-        naśladowanie ruchów lokomocyjnych np. pojazdów, zwierząt,

-        wyrażanie ruchem pojęć przeciwstawnych, np. lekki – ciężki, szybki –  wolny, radosny – smutny, itp.

-        utrwalanie ruchem pojęć związanych z prawidłową postawą ciała,

-        przejście równoważne po klockach, pudełkach itp.,

-        ćwiczenia mięśni szyi: wolne lub szybkie skłony, skręty i krążenia głowy,

-        ćwiczenia ramion: są to skurcze pionowe i poziome, wymachy, rzuty,

           wyprosty i krążenia jednorącz  i oburącz wykonywane w różnych

            kierunkach i   w   różnym tempie,

-        ćwiczenia tułowia, skłony w przód, w tył (płaszczyzna strzałkowa),  skłony boczne (płaszczyzna czołowa), skręty (płaszczyzna poprzeczna),

          skrętoskłony i krążenia tułowia (płaszczyzna kombinowana),

-        ćwiczenia nóg: chody, biegi, podskoki jednonóż i obunóż, wykonywane w miejscu i w różnych kierunkach po klasie, zeskoki, przechodzenia pod i nad przeszkodą, kroki taneczne, a także specjalne  ćwiczenia  przeciw płaskiej stopie,

-        ćwiczenia oddechowe.

3)      umiejętności:

-        przyjmowanie podstawowych pozycji niskich,

-        przysiad podparty, siad: prosty, skrzyżny, skulny, klęczny,  klęk:

           jednonóż, obunóż, leżenie: przodem, tyłem, marsz na czworakach,

-        leżenie przewrotne,

-        łączenie ćwiczeń rozluźniających i dynamicznych,

-        rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody, muzykę połączone z nauką relaksu,

-        techniki relaksacyjne i twórcza wizualizacja,

-        nauka postrzegania i koncentracji uwagi oraz nauka wymiany myśli,

-        rozwijanie poczucia własnej wartości i samoakceptacji,

-        rozwijanie wyobraźni i wrażliwości na barwy, dźwięki,

-        muzykoterapia i nauka swobodnego ruchu,

-        nauka obserwacji reakcji emocjonalnej,

-        rozwijanie zaufania i kształtowanie nawyku opiekowania się, troszczenia

          się o innych,

-        nauka dzielenia się,

-        nauka samodyscypliny,

-        zachęcanie do dobrych czynów, do pozytywnego działania,

-        nauka ćwiczeń wzmacniających: kręgosłup, mięśnie grzbietu i brzucha,

          kręgosłupa i nóg, pleców, wszystkie mięśnie ciała,

-        nauka ćwiczeń polepszających równowagę i koncentrację, doskonalących

          równowagę i koncentrację, poprawiających krążenie, rozluźniających

          ciało, zwiększających energię i równowagę.

4)      wiadomości:

-        zasady hartowania organizmu, zapobieganie przeziębieniom,

-        wypoczynek czynny i bierny,

-        wpływ ćwiczeń śródlekcyjnych na utrzymywanie prawidłowej postawy

          ciała,

-        ochrona i samoochrona podczas ćwiczeń ,

-        zasady współdziałania w grupie w czasie gier, zabaw i ćwiczeń ,

-        zasady stopniowania wysiłku,

-        przestrzeganie zasad i umów w poznanych grach i zabawach,

        wpływ ćwiczeń   na poziom motoryki,

18:26, wasilowska
Link Dodaj komentarz »

IV. ĆWICZENIA RELAKSACYJNE

  ZESTAW I

  1. Krąg przyjaciół(wspólnie z dziećmi siadamy w kręgu na podłodze i witamy się przekazując sobie uśmiech).

  2. Krótka koncentracja na rozdanych jednobarwnych kartkach, każde dziecko otrzymuje kartkę w innym kolorze i zastanawia się z czym mu się dany kolor kojarzy-z jaką rzeczą, kwiatem, porą roku itp., czy jest to kolor ciepły czy zimny, czy go lubi. Następnie dzielimy się wrażeniami i rozmawiamy.

 3. Technika oddechowa (oddychanie „balonowe” inaczej przeponowe), wdychanie powietrza przez nos z jednoczesnym wpychaniem brzucha do góry                i wydychanie powietrza przez usta z jednoczesnym wciąganiem brzucha, (podchodzimy do każdego dziecka i sprawdzamy prawidłowość oddechu poprzez położenie ręki na jego brzuchu). Po wykonaniu kilku głębokich oddechów prosimy, aby oddychały normalnie, obserwując własny oddech.

ZESTAW II

  1. Siadamy w kręgu podajemy sobie ręce i przekazujemy  ,,iskierkę”.

 2. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości na barwy, dźwięki (np. techniki dźwiękowe- na głębokim wydechu „wyśpiewujemy” głoski: a, e, i, lub om                   i próbujemy odczuwać dany dźwięk- w formie wibracji).

 3. W swoim ciele; szukanie swojego dźwięku: wyśpiewujemy głoskę „a” na różnych wysokościach, próbując znaleźć wysokość dźwięku najbardziej nam odpowiadającą .

ZESTAW III

 1. Śpiewanie piosenki -nauka nowej piosenki lub powtórzenie już znanej

(np. do podanego tekstu dzieci same próbują ułożyć melodię) ;proponowany tekst- „Mam małe serduszko,  Chcę, żeby kochało, chcę żeby kochało, Niech kocha, niech kocha cały świat.”

 2.  Wykonanie  jednego wybranego ćwiczenia z planszy nr1 (demonstracja prawidłowego wykonania ćwiczenia z opisem jak wpływa na nasz organizm).

 3. Nauka obserwacji reakcji emocjonalnych np. zabawa z lusterkiem: dzieci obserwują swoje miny w lusterku; pantomima z rozpoznaniem rodzaju emocji: jedno z dzieci pokazuje wybraną reakcję emocjonalną a pozostałe dzieci zgadują.

ZESTAW IV

 1. Muzykoterapia i nauka swobodnego ruchu (np. dzieci siedzą w kręgu, wsłuchują się w odpowiednio dobraną rytmiczną muzykę i stopniowo poddając się rytmowi, dołączając kolejno: kołysanie się, ruch rąk i wreszcie ruch całego ciała, poruszając się po sali: można tę aktywność uzupełnić przez użycie instrumentów perkusyjnych lub woreczków z ryżem, kaszą.

 2. Rozwijanie zaufania i kształtowanie nawyku opiekowania się, troszczenia się o innych( np. zabawa ruchowa „ przewodnik i niewidomy”- jedno dziecko                  w parze pełni rolę niewidomego drugie jest jego przewodnikiem i prowadzi partnera chroniąc go tak, aby czuł się bezpieczny, ucząc go poznawania otoczenia przez słowa, dotyk itp.)

 3.  Wykonanie  jednego wybranego ćwiczenia z planszy nr1 (demonstracja prawidłowego wykonania ćwiczenia z opisem jak wpływa na nasz organizm).

ZESTAW V

 1. Zachęcanie do dobrych czynów i pozytywnego działania: uświadamiamy dzieciom, że tak jak my odnosimy się do innych, tak inni będą odnosić się do nas, że to co robimy wraca do nas np. jeśli się uśmiechniemy i ktoś będzie szczęśliwy, my również staniemy się szczęśliwi; jeśli będziemy dbać o przyrodę nie zaśmiecając jej i nie zanieczyszczając, otrzymamy w zamian piękne krajobrazy, czyste powietrze i wodę.

 2. Rozwijanie zaufania do grupy, zabawa „serce dzwonu”: wszyscy razem tworzą bardzo ścisły krąg, stykając się ramionami; jedno z dzieci (serce dzwonu) staje w środku wyprostowane, z zamkniętymi oczyma, i nie odrywając stóp od podłogi, poddaje się kołysaniu przez grupę.

 3. Ćwiczenia twórczej wizualizacji; dzieci przenoszą swoją uwagę leżąc na wykładzinie na to, co się dzieje na zewnątrz sali, wewnątrz sali i w nich samych: tu obserwują swój oddech, bicie serca i sprawdzają, które części ciała mają napięte. Gdy są już rozluźnione przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej ( patrz bibliografia ), kierujemy ich fantazją. Tematem wizualizacji mogą być np. leśna polanka, łąka, chmurka, lot ptaka, ogród kwiatowy, budowanie domku itp.

Przykładowy temat wizualizacji :

CHMURKA – wyobraź sobie, że jesteś białą, pierzastą chmurką płynącą po niebie. Wyglądasz ślicznie na tle błękitnego nieba, przemykając między promieniami słońca. Delikatny wiaterek przemieszcza chmurki w różne strony. Nie jesteś sam. Obok Ciebie płyną inne białe chmurki. Jest wam dobrze razem. Pod wami przelatują ptaki. W dole wciąż zmienia się krajobraz. Płynąc po niebie widzisz w dole piękny las, za lasem rozległe łąki, pola z łanami zbóż. Pola przecina rzeka, a wzdłuż niej przebiega droga, ale to wszystko jest w dole. Ty beztrosko płyniesz po niebie, czujesz się radosny i bezpieczny. Kąpiesz się           w promieniach słońca. Jesteś szczęśliwy. Czujesz, że jesteś cząstką natury, cząstką wszechświata. Masz swoje miejsce. Jesteś potrzebny i ważny. Jesteś jedyny i niepowtarzalny. Czujesz, że jesteś kochany i akceptowany. Zapamiętaj te wszystkie wspaniałe odczucia. Zawsze będziesz mógł do nich wrócić. A teraz powoli wracasz w kierunku swojej szkoły. Wracasz do klasy na swoją wykładzinę. Przestajesz być chmurką.

ZESTAW VI

 1. Wykonanie  jednego wybranego ćwiczenia z planszy nr 1 (demonstracja prawidłowego wykonania ćwiczenia z opisem jak wpływa na nasz organizm).

 2. Nauka dzielenia się ( na przykładzie mandarynki uświadamiamy dzieciom ideę dzielenia się, która występuje również w przyrodzie; zastanawiamy się wspólnie, czym możemy się dzielić – uśmiechem, przyjaźnią, kanapkami, kredkami itp.); innym przykładem zajęć utrwalających naturalną potrzebę dzielenia się, jest przygotowanie samodzielnie wykonanych upominków, które później wszyscy wkładają w tajemnicy przed innymi do specjalnej torby,                   a następnie siedzą w kręgu kolejno każda z osób wyjmuje z torby prezent dla siebie, nie wiedząc od kogo on jest.

 3. Ćwiczenia napinające i rozluźniające; dzieci leżą na plecach nogi mają lekko rozsunięte, ręce ułożone wzdłuż tułowia, oczy zamknięte, kolejno napinają               i rozluźniają: stopy, łydki, kolana, uda, pośladki, brzuch, klatkę piersiową, barki, ramiona, ręce, szyję, kark, mięśnie twarzy (mogą robić głupie miny).

18:24, wasilowska
Link Dodaj komentarz »
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 6
wpłaty za zajęcia ruchowe 18 zł za cały rok wpłacamy na konto Alior Banku z dopiskiem za kogo