czwartek, 23 września 2010

STATUT
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
,,DWÓJKA ZĄBKI"


ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER

§ 1

Organizacja nosi nazwę Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka Ząbki" zwany w dalszej części statutu "Klubem".

§ 2
Terenem działania Klubu jest miasto Ząbki, a siedzibą władz Szkoła Podstawowa Nr 2           w Ząbkach.

§ 3
Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4
1.    Klub działa zgodnie z przepisami Prawa o stowarzyszeniach, ustawy o kulturze fizycznej   i  niniejszego statutu.
2.    Klub może tworzyć sekcje sportowe, rekreacyjne i turystyczne w zależności                    od     zapotrzebowania społecznego na terenie swego działania.

§ 5
Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji służących podnoszeniu sprawności psychofizycznej, współpracy, przyjaźni i wychowania dla pokoju.

§ 6
Klub może posiadać sztandar i odznaki organizacyjne oraz używać pieczątki druków firmowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 7
Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8
Cele Klubu:
1.    Wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych przez kulturę fizyczną, rekreację, sport             i turystykę.
2.    Udział w międzynarodowej i krajowej wymianie młodzieży i dorosłych.
3.    Przygotowanie członków klubu do udziału w zawodach od startu w mistrzostwach szkolnych aż do Igrzysk Olimpijskich w różnych dyscyplinach rekreacyjnych                    i sportowych dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych.§ 9
1.    Klub realizuje swoje zadania we współpracy z innymi klubami: szkolnymi, miejskimi i gminnymi; z władzami sportu, instytucjami, urzędami państwowymi                          i samorządowymi, krajowymi i zagranicznymi, a w szczególności z władzami oświatowymi, Wojskiem Polskim i Policją.
2.    Klub realizuje swoje zadania w oparciu o środki finansowe własne oraz pozyskane, dofinansowane z zewnątrz.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10
Klub zrzesza członków:
1.    zwyczajnych,
2.    honorowych,
3.    wspierających.

§ 11
1.    Członkami zwyczajnymi mogą być uczniowie szkoły i pełnoletni obywatele polscy oraz cudzoziemcy zamieszkali w kraju i za granicą, przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
2.    Małoletni mogą być członkami klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
3.    Członkami honorowymi Klubu mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone dla rozwoju sportu i Klubu. Godność członka honorowego na wniosek Zarządu Klubu nadaje Zebranie Członkowskie.
4.    Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające i wspierające rzeczowo lub finansowo działalność Klubu, przyjęte przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 12
Prawa członków:
1.    Członkowie zwyczajni mają:
a.    bierne i czynne prawo wyborcze oraz głos stanowiący na Zebraniu Członkowskim,
b.    prawo uczestniczenia w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych
i turystycznych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
c.    prawo korzystać z urządzeń i świadczeń Klubu w sposób i w zakresie określonym odpowiednimi regulaminami,
d.    prawo zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach Klubu, nosić odznakę i legitymację członkowską.
2.    Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych.
3.    Członkowie wspierający mają prawo:
a.    zgłaszać postulaty dotyczące działalności Klubu, rozwoju rekreacji i sportu oraz sposobu wykorzystania i wsparcia dla Klubu jako całości,
b.    brać udział w imprezach Klubu na zasadach określonych w regulaminie danej imprezy,
c.    korzystać z obiektów i urządzeń sportowych na zasadach określonych przez gospodarzy danego obiektu.
4.  Członek wspierający nie ma praw wyborczych ani głosu stanowiącego.

§ 13
Obowiązki członków:
1.    Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
a.    aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu jako całości i podnoszenia poziomu organizacyjnego i rekreacyjno-sportowego oraz ich prestiżu społecznego,
b.    przestrzegania statutu, uchwał Władz i regulaminów wewnętrznych oraz przepisów obowiązujących w sporcie,
c.    prowadzenia działań na rzecz upowszechniania rekreacji i sportu zwłaszcza wśród dzieci i młodzież,
d.    regularnego opłacania składek członkowskich.
2.    Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązków członkowskich.
3.    Obowiązkiem członka wspierającego jest wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń rzeczowych lub finansowych.

§ 14
1.    Członkostwo ustaje w przypadku:
a.    dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
b.    skreślenia przez Zarząd za niepłacenie składek przez okres 3 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia,
c.    wykluczenia uchwałą Zarządu za nieprzestrzeganie statutu, uchwał Władz,  regulaminów wewnętrznych, działanie na szkodę Klubu oraz naruszanie przepisów obowiązujących w sporcie.
2.    Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu, członkowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do  Zebrania Członkowskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały.


ROZDZIAŁ IV

WYRÓŻNIENIA I KARY

§ 15
1.    Za aktywność, osiągnięcia i duży wkład pracy w realizację zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2.    Najwyższym wyróżnieniem jest status członka honorowego Klubu.

§ 16
1.    Za postępowanie niezgodne ze statutem, nieprzestrzeganie regulaminów, niezrealizowanie uchwał władz klubowych lub niestosowanie się do poleceń klubowych zwierzchników i osób odpowiedzialnych za porządek na zajęciach klubowych albo zachowania niegodnego lub niekoleżeńskiego, członek może zostać ukarany przez Zarząd.
2.    Zarząd zgodnie z regulaminem wymierza kary odpowiednio:
a.    upomnienia,
b.    nagany pisemne,
c.    zawieszenia w prawach członka na określony czas,
d.    wykluczenia z Klubu.
3.    Ukaranemu upomnieniem, naganą lub zawieszeniem przysługuje prawo odwołania się do Zebrania Członkowskiego za pośrednictwem Zarządu w terminie 7 dni.


ROZDZIAŁ V

WŁADZE KLUBU

§ 17
Władzami Klubu są:
1.    Zebranie Członkowskie,
2.    Zarząd Klubu,
3.    Komisja Rewizyjna.
§ 18
1.    Kadencja władz wybieralnych Klubu trwa 3 lata.
2.  Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od decyzji Zebrania Członkowskiego.
3. W przypadku przedterminowych wyborów nowego Zarządu jednocześnie wybierany jest      nowy skład Komisji Rewizyjnej i zaczyna się nowa kadencja. Nie dotyczy to wyborów uzupełniających.
4.    Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się na Zebraniu Członkowskim                   w głosowaniu jawnym lub, na wniosek członka w głosowaniu tajnym.

ROZDZIAŁ VI

ZEBRANIE CZŁONKOWSKIE

§ 19
Najwyższą władzą Klubu jest Zebranie Członkowskie zwoływane przez Zarząd corocznie jako Zebranie Członkowskie sprawozdawcze, co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

§ 20
1.    Zebranie Członkowskie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.    Nadzwyczajne Zebranie Członkowskie  zwołuje Zarząd:
a.    z własnej inicjatywy,
b.    na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych,
c.    na żądanie Komisji Rewizyjnej.
3.    Nadzwyczajne Zebranie Członkowskie winno zostać zwołane w terminie 30 dni              od wpływu wniosku, żądania lub podjęcia uchwały własnej i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.
4.    Uchwały Zebrania Członkowskiego podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności  co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w I terminie,         a w II terminie bez względu na liczbę obecnych.
5.    O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Członkowskiego Zarząd skutecznie zawiadamia członków co najmniej 7 dni przed terminem obrad.

§ 21
Kompetencje Zebrania Członkowskiego:
1.    uchwalanie głównych kierunków działania Klubu,
2.    rozpatrywanie i przyjmowanie z działalności ustępujących władz Klubu,
3.    podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4.    wybór władz Klubu,
5.    uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
6.    nadawanie godności członka honorowego,
7.    uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
8.    podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu,
9.    rozwiązanie Klubu.

§ 22
1.    Zarząd jest wykonawczą władzą Klubu realizującą jego zadania i cele statutowe oraz uchwały Zebrania Członkowskiego.
2.    Zarząd składa się z 4 do 6 członków, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza , Skarbnika.   
3.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz               na dwa miesiące i są protokołowane.


§ 23
Do kompetencji Zarządu należy:
1.    reprezentowanie Klubu i działanie w jego imieniu,
2.    wykonywanie uchwał Zebrania Członkowskiego,
3.    przyjmowanie członków,
4.    podejmowanie uchwał o utracie członkostwa,
5.    zwoływanie Zebrań Członkowskich,
6.    występowanie z wnioskiem o nadanie godności członka honorowego,
7.    zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
8.    uchwalanie kalendarza sportowego, planów działania,
9.    powoływanie, nadzorowania i rozwiązywanie komisji problemowych, sekcji sportowych,
10.    rozstrzyganie sporów powstałych na tle działalności.

§ 24
1.   Komisja Rewizyjna jest kontrolną władzą Klubu.
2.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a.    coroczna kontrola całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b.    wnioskowanie w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
4.    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo w posiedzeniu Zarządu z głosem  doradczym.

§ 25
1.    Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu.
2.    W przypadku odejścia ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej członka w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo rekrutacji jednego członka.
3.    Odejście więcej niż jednego członka ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,       ale mniej niż połowy składu pochodzącego z wyborów uzupełniany jest przez wybory uzupełniające na Nadzwyczajnym Zebraniu Wyborczym zwołanym w terminie do 30 dni od daty odejścia członka władz, ale nie powoduje to skrócenia kadencji.

4.    Odejście ponad połowy członków ze składu Zarządu oznacza przedterminowe zakończenie kadencji Zarządu, a wówczas Komisja Rewizyjna zwołuje w terminie   do 30 dni Zebranie Członkowskie sprawozdawczo - wyborcze na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu, albo z własnej inicjatywy,               w przypadku gdy taki wniosek nie wpłynie w ciągu 30 dni od dnia takiego odejścia członków Zarządu.


ROZDZIAŁ VII

MAJĄTEK KLUBU

§ 26
1.    Majątek Klubu stanowią pozyskane nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2.    Fundusze powstają z:
a.    składek członkowskich,
b.    darowizn,
c.    spadków,
d.    zapisów,
e.    ofiarności publicznej,
f.    dotacji,
g.    inne źródła.

§ 27

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu.

ROZDZIAŁ VIII

ZMIANA STATUTU I ROZWIAZANIE KLUBU

§ 28
1.    Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje Zebranie Członkowskie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w I terminie  i bez względu na liczbę obecnych                    w II terminie.
2.    Uchwała o rozwiązaniu klubu określa tryb likwidacji oraz cel przeznaczenia majątku.

Tagi: Statut
20:35, wasilowska
Link Dodaj komentarz »
wakacje 2010

Od 8 do 18 lipca uczniowie ze Szkoły podstawowej Nr 2 w Ząbkach wyjechali na kolonie zorganizowane przez UKS „Dwójka Ząbki”. Wyjechaliśmy do Gdańska- Nowy Port. Bawiliśmy się wspaniale. Plażowaliśmy w Gdańsku i na Helu. Chodziliśmy na zachody słońca i śpiewaliśmy i bawiliśmy się przy dźwiękach gitary. Podziwialiśmy ogromne rzeźby z piasku. Zwiedzaliśmy okręt wojskowy i oceanarium w Gdyni. Byliśmy w porcie i wchodziliśmy do latarni morskiej. W Szymbarku podziwialiśmy dom do góry nogami, wchodziliśmy do bunkra i dowiedzieliśmy się jak żyli zesłańcy na Syberii. Weszliśmy na niesamowicie wysoką wieżę widokową. Jeździliśmy na super motorach. Skakaliśmy i zjeżdżaliśmy na super zjeżdżalni na plaży. Złożyliśmy wizytę Neptunowi. Zaproszono nas do mera Gdańska i byliśmy w Ratuszu Gdańskim. Super bawiliśmy się na wystawie naukowej, gdzie bez końca eksperymentowaliśmy(kilku osobom obcięliśmy głowy). Często graliśmy i bawiliśmy się na ogromnej hali sportowej. Urządziliśmy Olimpiadę Sportową z kolonią z Kaliningradu. Na koniec kolonii urządziliśmy śluby kolonijne. Śmiechu było .........

zawody sportowe

Szkoda, że następny wyjazd dopiero za rok. Więcej zdjęć zobaczycie w zakładce kolonie.

Dorota Niemyjska

wpłaty za zajęcia ruchowe 18 zł za cały rok wpłacamy na konto Alior Banku z dopiskiem za kogo