Blog > Komentarze do wpisu

PROGRAM  ZAJĘĆ   RUCHOWYCH  POZALEKCYJNYCH

 O  CHARAKTERZE  KOREKCYJNO-SPORTOWO-REKREACYJNYM

DLA UCZNIÓW KLAS  I-III

 

 

I.                  Informacje o programie

Najważniejsze w życiu człowieka a szczególności dziecka jest jego zdrowie, dbając o nie trzeba przede wszystkim zwrócić szczególna uwagę na zdrowy styl życia poprzez rozwijanie sprawności fizycznej. Zajęcia sportowe pozwolą na pożyteczne zorganizowanie czasu wolnego, podejmowania różnych zadań ruchowych w sposób twórczy i samodzielny, oraz kształtować nawyki higieniczno-zdrowotne, które dzieci będą wykorzystywać zarówno w wieku szkolnym jak i w życiu dorosłym. Mam nadzieję, że te zajęcia rozbudzą w młodych ludziach potrzebę ruchu i sprawią im wiele radości.

1.Charakterystyka programu

 Stworzyłyśmy program ćwiczeń, które mają za zadanie wzmocnić organizm dziecka w sensie fizycznym ( zapobiegać wadom postawy), ale także w psychicznym, nauczyć koncentracji, wyciszenia, skupienia, wsłuchania się w ciszę, nauczyć myśleć w ciszy i spokoju. Dzieci u których stwierdzono wady postawy najczęściej chodzą na płatne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Uczniowie u których wykryto reakcje niepokojące typu: trudności w koncentracji, skupieniu, nadpobudliwość  psychoruchową, ADHD, są  kierowane na specjalne zajęcia do specjalnych klas lub szkół. Coraz częściej słyszymy od pedagogów, że zwiększa się liczba dzieci mających wady postawy. Coraz więcej dzieci ma problemy z koncentracją, przeszkadza im to w zdobywaniu wiedzy, zaburza proces nauki. Chcemy zaproponować program ćwiczeń,  które pomogą uczniom odprężyć się, odpocząć ale i w istotny sposób będą też korygować wady postawy. Przyczynią się do uodpornienia dzieci na stres, nauczą koncentracji i skupienia, co jest niezbędne aby proces edukacji przebiegał bez zakłóceń.

2. Główne założenia programu

Program skierowany jest do uczniów kl. I-III Szkoły Podstawowej Nr 2   w Ząbkach przy ul. Batorego 11.  Na zajęciach uczniowie będą podnosić swoje umiejętności ruchowe , kształtować swój stosunek do aktywności  fizycznej oraz korygować swoją postawę. Zajęcia przeznaczone są dla chętnych uczniów kl. I-III, którzy poprzez uczestnictwo w programie będą mieli możliwość wyładowania nadmiaru energii, który przy braku tego typu zajęć mogliby spożytkować w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu im samym oraz innym. Uczniowie kształtują w sobie również postawę prozdrowotną polegającą na czynnym wypoczynku, dlatego udział w zajęciach jest dobrowolny, ale systematyczny. Niebagatelną rolę w ogólnym rozwoju uczniów pełnią pozalekcyjne zajęcia korekcyjno-sportowo-rekreacyjne. Ruch u dzieci w wieku 7-10 lat to najważniejsza forma aktywności.  Pozalekcyjne zajęcia sportowe dają uczniom możliwość spędzania czasu wolnego aktywnie i z pożytkiem dla ich zdrowia. Pozwalają odpocząć, zregenerować siły fizyczne i psychiczne po całodziennym pobycie w szkole.

WYCHOWAWCZE I KSZTAŁCĄCE WARTOŚCI ZABAW RUCHOWYCH.

Zabawy ruchowe stanowią jedną z najbardziej interesujących form zabawowych dzieci, opierają się na różnorodnych postaciach ruchu. Odgrywają one rolę bodźca oddziaływującego na fizyczną stronę osobowości dziecka, ale również na psychiczną i umysłową sprzyjając odprężeniu. Odznaczają się one wielką różnorodnością i swobodą w stosowaniu ruchów, dużą możliwością przejawiania inicjatyw i twórczości dzieci. Mówiąc o korzystnym wpływie zabaw na kształcenie i podnoszenie wydolności i zdolności fizycznej człowieka oraz wzbogacenie jago umiejętności, należ również podkreślić, iż korzystnie wpływają na rozwój umysłowy dzieci i młodzieży oraz kształcenie ich woli i charakteru. Zabawy ruchowe współdziałają w dużym stopniu z rozwojem wrażeń i postrzeżeń, uczą spostrzegać otaczające przedmioty i zjawiska ze wszystkich stron i we wszystkich ich powiązaniach, dostarczają dzieciom wielu nowych wrażeń i wiadomości o otoczeniu, uczą spostrzegawczości, pojmowania istoty zjawisk, a także logicznego myślenia w związku z praktyczną działalnością, o ile stanowi ona treść zabawy. Uwypuklając wartości wychowawcze oraz kształcące poszczególnych rodzajów zabaw i gier ruchowych, łatwo uzasadnić konieczność ich stosowania we wspólnych związkach i układach. Ustawione w odpowiednie osnowy zabawowe umożliwiają wszechstronne i wielokierunkowe oddziaływanie na bawiących się, stanowiąc w procesie wychowania najbardziej uniwersalny środek wychowawczy.

3. Cele ogólne programu:

Celem programu jest zapoznanie z różnorodnymi formami aktywności ruchowej. Podnoszenie poziomu swojej sprawności fizycznej. Stworzenie warunków do rozwijania sportowych zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego.

Cel główny jest zapewnienie każdemu dziecku warunków dla jego wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz kształtowanie różnych umiejętności, sprawności, postaw i nawyków.

Wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez zwiększanie aktywności ruchowej w czasie ćwiczeń, mających na  celu profilaktykę  wad  postawy i relaksację. Upowszechnianie sportu poprzez zajęcia ruchowe wśród uczniów klas I-III i dzieci  z klas integracyjnych.

 

 4. Cele szczegółowe programu:

- integracja zespołu dzieci klas I-III,

-integracja dzieci zdrowych z dziećmi integracyjnymi,

- gry i zabawy, ze szczególnym naciskiem na rozwój ruchowy,

- rozbudzanie zainteresowań  dzieci ruchem, jako aktywną formą wypoczynku,

-nawiązywanie nowych kontaktów w grupie,

- nabycie oraz rozwój umiejętności psychomotorycznych i ruchowych zgodnie z indywidualnymi możliwościami uczniów (rozwijanie wszechstronnej sprawności fizycznej   i podnoszenie wydolności uczniów),

- nabycie umiejętności współdziałania w grupie, akceptacji siebie i innych, poszukiwanie  i pokonywanie barier swoich możliwości.

- rozładowanie napięć psychicznych oraz skierowanie nagromadzonej energii witalnej w stronę aktywności fizycznej (ukierunkowanie na pożyteczną formę spędzania czasu wolnego)

- umożliwienie bezpłatnych  zajęć ruchowych uczniom z ubogich rodzin,

-wychowanie dzieci   przez kulturę fizyczną, rekreację i sport. 

-aktywność  ruchowa w grupie rówieśniczej.

-poznanie nowych form aktywności  ze szczególnym  naciskiem na rozwój ruchowy.

-kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.

- Kształtowanie pozytywnych postaw (sukcesu bez pychy, przegranej bez kompleksów, życzliwości wobec wygranych i przegranych, pokory i szacunku dla drugiego człowieka), wyrobienie poczucia odpowiedzialności, sprawiedliwości, koleżeństwa, współzawodnictwa, woli walki, samodoskonalenia i kultury osobistej wynikających z pełnionych ról podczas zajęć.

-ożywienie funkcji wegetatywnych, pobudzenie czynności płuc i serca,

-odciążenie kończyn górnych,

-korygowanie postawy ciała poprzez ruch wszechstronnie angażujący układ mięśniowo-kostno-stawowy,

-odciążenie analizatora wzrokowego i słuchowego,

-kształtowanie różnych praktycznych umiejętności i nawyków dotyczących zachowań pro-zdrowotnych,

-kształtowanie trwałego nawyku stosowanie aktywnego wypoczynku w  czasie  pracy  umysłowej  w  szkole i w domu,

-  nauczanie podstawowych sposobów poznawania siebie i swojego organizmu oraz kształtowanie pozytywnego obrazu samego   siebie,

-kształtowanie aktywnej postawy wobec zdrowia własnego i innych,

-inspirowanie uczniów do różnorodnych działań na rzecz ochrony zdrowia (promocji zdrowia psychicznego),

-pokonanie lęków i zahamowań uczniów, szczególnie uczniów integracyjnych (co rozwija  i pobudza ekspresję dzieci),

-poprawa koncentracji, wyciszenie umysłu i nauka relaksu,

-nauka prawidłowego oddychania,

-radzenie sobie z sytuacjami stresującymi, z problemami w szkole i poza nią.

- kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowych.

- rozwijanie zdolności motorycznych: szybkości, zwinności, skoczności i wytrzymałości.

- rozwijanie umiejętności sprawnego poruszania się.

- rozwijanie wyobraźni przestrzennej i czasowej.

- wyrabianie umiejętności koncentracji uwagi.

- wdrażanie do kulturalnego zachowania się i przestrzegania form obowiązujących w grupie.

-wyrabianie umiejętności przebywania z grupą rówieśniczą, współpracy w zespole i szybkiego wykonywania poleceń.

- rozwijanie umiejętności tanecznych.

- kształtowanie aktywności ruchowej z wyeksponowaniem inwencji twórcze

Celem zajęć organizowanych w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych jest:

a) oddziaływanie wychowawcze poprzez:

-wdrożenie uczniów do przestrzegania zasad współżycia zespołowego,

   kształtowanie samodyscypliny,

-rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz  kolegów,

-kształtowanie potrzeby podporządkowania się uczniom określonym reguło gier i zabaw poprzez ukazywanie negatywnych skutków nieprzestrzegania ustalonych zasad,

-rozwijanie wiary we własne siły, przełamywanie lęków i obaw,

-rozbudzanie zainteresowań aktywnością ruchową, motywowanie do aktywności

  ruchowej w wybranej (ulubionej) dziedzinie.

b) kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku.

c) wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka

d) stymulowanie i umożliwianie dzieciom podejmowania wszelkiej aktywności

   ruchowej

e) wyrabianie nawyków higieniczno-zdrowotnych

f) uświadomienie potrzeby ruchu

g) zapobieganie wadom postawy

II. Sposoby realizacji:

1.  Czas i miejsce :

Zajęcia odbywają się w małej sali gimnastycznej, lub na boisku szkolnym raz   w tygodniu przez jedną godzinę lekcyjną (45 minut).

2. Procedury osiągania celów :

a) metody realizacji zadań

-metoda ciągła

-metoda powtórzeniowa

-metoda zmienna

-metoda startowa

b) metody przekazywania wiadomości

-pokaz

c) formy podziału uczniów :

-drużyny

-grupy

-pary

d) funkcje  ćwiczeń   :  

-relaksacyjna – przynoszą odprężenie nerwowe i psychiczne, związane

  z koncentracją uwagi;

-stymulującą – ożywiają i pobudzają czynności układu krążenia  i oddychania, odciążają analizatory: wzrokowy i słuchowy;

-korekcyjną – wzmacniają i rozluźniają przykurczone w czasie siedzenia

  w ławce mięśnie grzbietu, klatki piersiowej i inne, korygują wady postawy,

-wychowawczą – wyrabiają nawyk i potrzebę aktywnego wypoczynku oraz regenerowanie sił  w czasie nauki i pracy.

e) zasady nauczenia i uczenia się

-zasada świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie nauczania

   uczenia się (samodzielności)

-zasada poglądowości

-zasada systematyczności

-zasada przystępności

-zasada trwałości

f) formy aktywizacji ruchowej :

-gry i zabawy ruchowe,

- gry i zabawy rzutne i  skoczne,

-wyścigi rzędów,

-zabawy wyciszające,

-zabawy z elementami ćwiczeń korekcyjnych,

 -zabawy orientacyjno-porządkowe ,

- zabawy i gry bieżne,

- zajęcia ruchowe z elementami rytmiki,

- zajęcia taneczne,

 - zabawy ruchowe z zastosowaniem różnorodnych środków dydaktycznych

   ( szarfy, piłki, kartonowe figury geometryczne, poduszki, koce-pledy),

- zabawy ruchowe przy akompaniamencie ( keyboard, płyty CD),

- aerobik dla dzieci,

- zajęcia z elementami Integracji  Sensorycznej- SI,

- zabawy z kołem KLANZA,

 -ćwiczenia relaksacyjne.

poniedziałek, 12 października 2015, wasilowska

Polecane wpisy

  • Zebranie sprawozdawczo - wyborcze

    Zapraszamy na sprawozdawczo-wyborcze   zebranie zarządu UKS „Dwójka Ząbki” w celu wybrania nowych władz klubu. Zapraszamy do współpracy ch

  • WAKACYJNE WSPOMNIENIA

    W tym roku UKS ”Dwójka Ząbki” zorganizował kolonie do Wioski Glinianych Okrągłych Domków. Ośrodek Wypoczynkowy KUKLE położony jest na skraju Puszczy

  • kolonie 2014

    Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Ząbki” przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach organizuje w terminie 22.VII-01.VIII.2014r. wyjazd na kolonie letnie

wpłaty za zajęcia ruchowe 18 zł za cały rok wpłacamy na konto Alior Banku z dopiskiem za kogo